یزد، بلوار شهید بهشتی (حدفاصل چهارراه مهدیه تا میدان امام حسین) نرسیده به میدان امام حسین، روبروی اداره پست، طبقه فوقانی املاک ۱۲۱
09131588851

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

۱۳

۱۳جهت ثبت شرکت سهامی خاص ، مدارک زیر مورد نیاز میباشد:

 1.  دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 2. دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 4. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین( در دفاتر اسناد رسمی )ویا وکیل رسمی شرکت
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین( در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت
 6. درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل  و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
 9. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه  در صورت داشتن وکیل رسمی دادگستری یا کسی که سهامدار نبوده و انجام اور ثبتی شرکت را برعهده دارد
 10. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه در صورتی که یک یا تعدادی از اعضا زیر ۱۸ سال تمام باشند
 11.  ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 

جهت ثبت شرکت سهامی خاص ، مدارک زیر مورد نیاز میباشد:

 1.  دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 2. دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که از سایت ثبت شرکتها تکمیل و دریافت خواهید نمود
 4. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین( در دفاتر اسناد رسمی )ویا وکیل رسمی شرکت
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین( در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت
 6. درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل  و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
 9. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه  در صورت داشتن وکیل رسمی دادگستری یا کسی که سهامدار نبوده و انجام اور ثبتی شرکت را برعهده دارد
 10. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه در صورتی که یک یا تعدادی از اعضا زیر ۱۸ سال تمام باشند
 11.  ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

 

پست های مرتبط