بازار و بازاریابی

۰۴ مهر: راهنمای واردات کالا

مروری کلی بر مراحل واردات کالا از گمرکات کشور   نحوه دریافت اطلاعات از اظهار کننده                                                                                    اظهار کننده کالا پس…