10سوال برای مناسب بودن ایده کسب و کار 2

۱۰سوال برای مناسب بودن ایده کسب و کار ۲

 10سوال برای مناسب بودن ایده کسب و کار 2 : در مقاله « 10سوال برای مناسب بودن ایده کسب و کار 1 (قسمت اول) » گفتیم که اگر یه ایده ناب ب...

ادامه مطلب

شرایط مدیریت کسب و کار

شرایط مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار تا حد زیادی با روابط بین فردی ارتباط دارد. روابط بین مدیر و افراد در داخل و خارج شرکت مانند کارکنان، سرپرست های هر ب...

ادامه مطلب