دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

موارد مهم در تنظیم موضوع شرکت

موارد مهم در تنظیم موضوع شرکت

موضوع شرکت به فعالیتی گفته می شود که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. در واقع موضوع شرکت هدف از تشکیل شرکت را بیان می کند. این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود، اما در شرکت نامه نیز باید معین شود وگرنه قرارداد بدون موضوع تلقی می شود. تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد در این مقاله موارد مهم در تنظیم موضوع شرکت را بیان می کنیم.

موضوع فعالیت شرکت ممکن است کلی باشد مانند معاملات صرافی و بانکی یا این که برای کار مشخصی مانند تجارت پارچه‌های ابریشمی . ولی باید کاملا واضح و آشکار بیان شود.

موضوع شرکت باید مشروع و در بر دارنده منافع عقلانی باشد، وگرنه باعث ابطال شرکت خواهد شد. مثلاً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکیل ‌شود، موضوع آن نامشروع است و یا شرکتی که به دلیل تغییر مسیر رودخانه‌ها بدون این که برای زراعت یا منافعی باشد تشکیل گردد، چون در بردارنده منافع عقلانی نیست موضوع آن صحیح نمی‌باشد.این یکی از موارد مهم در تنظیم موضوع شرکت است.

موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است ، علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند.ا ختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت ها قرار دارد.

یکی از موارد مهم در تنظیم موضوع شرکت این است که مدیران نمی‌توانند از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آن‌ها اثر قانونی ندارد و در صورت کوتاهی کردن یا تجاوز از آن تمام مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می‌باشند.

همه ی انواع شرکت ها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین، چنانچه در اساسنامه ، موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

مقالات مرتبط