ثبت شرکت

نکات مهم در تنظیم اساسنامه سهامی خاص

نکات مهم در تنظیم اساسنامه سهامی خاص

اساسنامه مهم ترین رکن شرکت های سهامی خاص است. در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان ها و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معین می کند. هم چنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت سهام داران است و به خاطر اهمیت آن، قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده. در این مقاله نکات مهم در تنظیم اساسنامه سهامی خاص را آورده ایم.

اساسنامه باید حاوی نکات و موارد زیر باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت به صورت مشخص
 • مدت زمان شرکت
 • آدرس مرکز اصلی شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن
 • تعداد سهام و مشخص کردن تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن
 • تعداد سهام ممتازه و امتیازات آن سهام
 • نحوه انتقال سهام بانام- طریقه انتقال سهام بانام
 • طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط آن
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی،ترتیب اداره آن ها
 • نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات آنان و وظایف آن ها
 • نحوه انتخاب مدیران،مدت تصدی آن ها،چگونگی عزل و شرح وظایف آن ها
 • چگونگی تعیین بازرس یا بازرسین و مدت ماموریت آن ها
 • مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن
 • نحوه انحلال و چگونگی تصفیه امور آن
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

نکات مهم در تنظیم اساسنامه سهامی خاص

موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱: نام شرکت. نام شرکت عبارت است از…………(شرکت سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع شرکت: عبارت است از…………….

ماده ۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت………خواهد بود.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت……..

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیئت مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار کند.

تبصره: هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم شعبه ها یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا انحلال کند.

مقالات مرتبط