دسته‌بندی نشده, علمی و آمزشی

چگونگی ثبت تغییرات مدیران

ثبت برند در کرمان

تمدید مدیران شرکت

مدیران هر شرکت قابل تمدید و یا تعویض هستند . در شرکت های سهامی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب می شود. در نتیجه اعضا پس از دو سال تمدید یا تعویض می شوند.در این مقاله چگونگی ثبت تغییرات مدیران را بررسی می کنیم.

شرکت های سهامی و مسئولیت محدود مطابق قانون باید هیئت مدیره انتخاب  کنند. این اعضا باید از بین سهام داران شرکت باشند. در شرکت های سهامی عام هیئت مدیره باید در کمترین حالت شامل ۵ عضو، شرکت های سهامی خاص در کمترین حالت شامل سه عضو و شرکت هایی با مسئولیت محدود در کمترین حالت شامل ۲ عضو باشد.

شرایط انتخاب و چگونگی ثبت تغییرات مدیران:

مدیر باید حتما صاحب سهم باشد حتی یک سهم.اساسنامه می تواند مقرر کند که برای مدیر شدن حداقل تعدادی سهام لازم است.سهام این مدیران باید به صورت وثیقه در شرکت باقی بماند،تا زمانیکه مدیران تصفیه را انجام دهند.سهام وثیقه برای این است که در صورت وارد آمدن ضرر از طرف آن ها به شرکت،از طریق سهام وثیقه جبران شود.

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

چگونگی ثبت تغییرات مدیران واعضای هیئت مدیره

پس از انتخاب مدیران و انجام امور مربوط به آن با گذشت زمان، جلسه ای برای تغییر یا تمدید مدیران و اعضای آن تشکیل خواهد شد.چگونگی ثبت تغییرات مدیران در این جلسه باید از قوانینی پیروی کند تا از لحاظ قانونی مورد قبول همگان واقع شود. این قوانین به شرح زیر است:

  1. در مجمع عادی باید صورت جلسه نوشته شود.
  2. همه ی اوراق سهام توسط شرکای شرکت به امضا برسد.
  3. به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه و صورت جلسه در آن ثبت شود.
  4. کلیه مدارک مورد نیاز سامانه مربوط به اداره ثبت شرکت ها در سایت بارگذاری شود.
  5. به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و هزینه های قانونی مقرر شده پرداخت شود.
  6. کلیه مدارک را همراه با پست ارسال کنید.
  7. هزینه روزنامه رسمی پرداخت شود.
  8. یک آگهی در یکی از روزنامه های رسمی صادر شود.