ثبت شرکت

نکات مهم در تنظیم اساسنامه ثبت تعاونی

نکات مهم در تنظیم اساسنامه ثبت تعاونی

اساسنامه:

اساسنامه به مجموعه ای از مقررات و دستور العمل ها گفته می شود که طی تشریفات قانونی و با رای تعدادی از اعضای مصرّحه در قانون به تصویب عالی ترین تشکل قانونی صاحبان سهام شرکت، یعنی «مجمع عمومی» رسیده باشد. در این مقاله نکات مهم در تنظیم اساسنامه ثبت تعاونی را به شما می گوییم.

اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به قوانین باید شامل نکات زیر باشد:

 1. نام
 2. بیان موضوع و حدود عملیات شرکت
 3. بیان کردن شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء
 4. بیان سرمایه و تعداد سهام اولیه، بیان ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو
مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

۵. بیان مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و بیان مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه

۶. بیان اعضای هیات مدیره و بازرسان و مقررات مربوط به جلسات آنان و مشخص کردن صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت

۷. یکی دیگر از نکات مهم تنظیم در اساسنامه در ثبت تعاونی مشخص کردن سال مالی، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه، مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت

 1. طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی و سایر ذخایر
 2. سود سالانه سهام و مازاد برگشتی
 3. طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی
 4. چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء
 5. مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی
 6. مقررات مربوط به تغییر اساسنامه
 7. موارد انحلال و تصفیه شرکت
 8. امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن
 9. انجام سرمایه گذاری در موسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندی های حرفه ای و شخصی با موافقت وزارت تعاون