علمی و آمزشی

شرایط انتقال سهام در تعاونی

در این مقاله شرایط انتقال سهام در تعاونی را بررسی می کنیم.

انتقال اختیاری سهام

سهام شرکت تعاونی میتواند به اعضای همان شرکت تعاونی یا به غیر ، انتقال داده شود .

الف) انتقال اختیاری سهام به اعضا:
از شرایط انتقال سهام در تعاونی این است که انتقال سهام به اعضای همان شرکت تعاونی مجاز است. این مورد از بند ۴ ماده ۳۷ این قانون که تصمیم گیری درباره انتقال سهام اعضا به یک دیگر را به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار کرده است ، برداشت می شود. در نمونه اساسنامه ، شرکت تعاونی نیز آمده است: انتقال سهام شرکت تعاونی ، با موافقت هیئت مدیره مجاز است. باید بدانید که نقل و انتقال و مشخصات منتقل الیه باید در دفتر سهام شرکت تعاونی ثبت و به امضای ناقل و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. در صورتی که تمام مبلغ سهم پرداخت نشده باشد ، تادیه آن به ترتیب مقرر و در ظرف مدتی که در اساسنامه تعیین شده است ، بر عهده منتقل الیه خواهد بود.

ب) انتقال اختیاری سهام به غیر :
انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر اعضا مجاز نیست. این امر از مفهوم مخالف مفاد بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی ، که فقط انتقال سهام اعضا به یکدیگر را مجاز می کند ، حاصل می شود.

انتقال اجباری سهام

الف) انتقال اجباری به عضو شرکت تعاونی :
اگر یکی از اعضا شرکت تعاونی فوت کند ، سهمی که در شرکت تعاونی دارد مانند سایر اموال و حقوق مالی وی  به وراث او منتقل می شود و اگر وارث عضو همان شرکت تعاونی باشد ، انتقال اجباری سهام شرکت تعاونی به اعضا را منجر می شود.

ب) انتقال اجباری به غیر عضو :
انتقال اجباری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از وراث وی ، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد : ” در صورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط تعاونی باشند ، عضو تعاونی به حساب می آیند و در صورتی که تعدادشان زیاد باشد باید ما به التفاوت افزایش سهم تعدد خود را به تعاونی بپردازند ، اما اگر کتباَ اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد”. تبصره ماده مذکور اضافه می کند : ” اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند .

مقالات مرتبط