علمی و آمزشی

شرایط انتقال سهام در تعاونی

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

در این مقاله شرایط انتقال سهام در تعاونی را بررسی می کنیم.

انتقال اختیاری سهام

سهام شرکت تعاونی میتواند به اعضای همان شرکت تعاونی یا به غیر ، انتقال داده شود .

مجتمع سورنا ثبت - ثبت شرکت ، ثبت برند

الف) انتقال اختیاری سهام به اعضا:
از شرایط انتقال سهام در تعاونی این است که انتقال سهام به اعضای همان شرکت تعاونی مجاز است. این مورد از بند ۴ ماده ۳۷ این قانون که تصمیم گیری درباره انتقال سهام اعضا به یک دیگر را به هیئت مدیره شرکت تعاونی واگذار کرده است ، برداشت می شود. در نمونه اساسنامه ، شرکت تعاونی نیز آمده است: انتقال سهام شرکت تعاونی ، با موافقت هیئت مدیره مجاز است. باید بدانید که نقل و انتقال و مشخصات منتقل الیه باید در دفتر سهام شرکت تعاونی ثبت و به امضای ناقل و منتقل الیه یا وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. در صورتی که تمام مبلغ سهم پرداخت نشده باشد ، تادیه آن به ترتیب مقرر و در ظرف مدتی که در اساسنامه تعیین شده است ، بر عهده منتقل الیه خواهد بود.

ب) انتقال اختیاری سهام به غیر :
انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر اعضا مجاز نیست. این امر از مفهوم مخالف مفاد بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی ، که فقط انتقال سهام اعضا به یکدیگر را مجاز می کند ، حاصل می شود.

انتقال اجباری سهام

الف) انتقال اجباری به عضو شرکت تعاونی :
اگر یکی از اعضا شرکت تعاونی فوت کند ، سهمی که در شرکت تعاونی دارد مانند سایر اموال و حقوق مالی وی  به وراث او منتقل می شود و اگر وارث عضو همان شرکت تعاونی باشد ، انتقال اجباری سهام شرکت تعاونی به اعضا را منجر می شود.

ب) انتقال اجباری به غیر عضو :
انتقال اجباری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از وراث وی ، عضو همان شرکت تعاونی نباشند. ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می دارد : ” در صورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط تعاونی باشند ، عضو تعاونی به حساب می آیند و در صورتی که تعدادشان زیاد باشد باید ما به التفاوت افزایش سهم تعدد خود را به تعاونی بپردازند ، اما اگر کتباَ اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو می گردد”. تبصره ماده مذکور اضافه می کند : ” اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث، عضو تعاونی شناخته می شوند .

مقالات مرتبط