علمی و آمزشی, ورشکستگی و بدهی شرکت

وصول طلب از شرکت منحل شده

وصول طلب از شرکت منحل شده - سورناثبت

وصول طلب از شرکت منحل شده : یک شرکت سهامی خاص با رای مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود و مدیران شرکت امر تصفیه را برعهده می گیرند. عده ای از طلبکاران شرکت با مراجعه به مدیر تصفیه موفق نمی شوند مطالبات خود را وصول کنند و تنها چاره را در این می بینند که دادخواست علیه آنان به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند و تقاضا کنند که حکم ورشکستگی شرکت منحل شده صادر گردد . با این اوصاف طلبکاران چگونه میتوانند به حقوق خود برسند  و طلب خود را وصول نمایند. ما در این مقاله به شرح وصول طلب از شرکت منحل شده می پردازیم پس با ما همراه باشید.

.

 تبدیل، انحلال و تصفیه مرحله پایانی شرکت های سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل یک شرکت به حیات آن شرکت پایان می دهد د ولی انحلال قطعاً به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همان طوری که در یک لحظه به وجود نیامده است در یک لحظه هم خاتمه نمی‌یابد. بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت خط و حساب ها تسویه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت ، به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

 شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود : 

الف)  از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت

 هرگاه بر اثر زیان های وارده به شرکت ،  حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است برای تشخیص مجمع عمومی فوق العاده، بلافاصله از صاحبان سهام دعوت به عمل آورد تا در مورد تقلیل سرمایه شرکت با رعایت ماده ۶ لایحه اصلاح قانون تجارت ،  یا ادامه کار شرکت و یا انحلال آن تصمیم بگیرد.

 در صورتی که هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید یا در صورت دعوت مجمع در مورد انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نکند و یا در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش ندهد و سرانجام مجمع پس از دعوت تشکیل نشود،  در این صورت هر ذینفع شرکت می تواند از دادگاه صلاحیت داد انحلال شرکت را درخواست نماید.

ب) از بین رفتن موضوع شرکت

 هنگامی که موضوع شرکت تحقق پیدا کرد نظر شرکتی که برای حفر کانال تشکیل شده است،  کارهای خود را انجام دهد د و یا انجام موضوع برای شرکت غیر ممکن شده  باشد، در این صورت شرکت باید منحل گردد.

ج) انقضای مدت شرکت

 در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی گردیده باشد ولی بدون آنکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد، در این مورد شرکت منحل می شود.

 چنین انحلالی در عمل کمتر دیده می شود. غالبا مدت شرکت سهامی  از تاریخ تاسیس به طور نامحدود تعیین می شود. از طرف دیگر چنانچه مدت شرکت معین باشد مجمع عمومی فوق العاده می تواند قبل از پایان عمر شرکت نسبت به تمدید آن اتخاذ تصمیم نماید.

شما در حال مطالعه مقاله =» وصول طلب از شرکت منحل شده «= میباشید.

د) تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی

 به تجویز ماده ۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، سرمایه شرکت سهامی عام در هر حال از پنج میلیون ریال شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. هرگاه پس از تأسیس شرکت‌های مزبور سرمایه هر یک از آنها به هر علت از حداقل مذکور در ماده فوق کمتر شود، شرکت مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر دهد وگرنه هر ذینفع حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار خواستار شود. در صورتی که قبل از صدور رای قطعی،  موجب درخواست انحلال از بین برود،  دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.

 ه) ورشکستگی شرکت

 هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد،  ورشکسته اعلام می شود و انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات قانون تجارت و آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی خواهد بود.

وصول طلب از شرکت منحل شده - سورناثبت

و) تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت سهامی با اراده سهامداران تشکیل می شود و با اراده آنان نیز ممکن است منحل شود. بنابراین این در هر موقع که  مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی به انحلال شرکت رای بدهد شرکت از بین میرود مطابق بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت.

 مجمع مزبور طرز انحلال را مشخص کرده و یک یا چند نفر مدیر تصفیه و اندر لزوم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان تعیین کرده و وظایف آنان را نیز معین می کند. از تاریخ انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه، وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود. مدیر یا مدیران تصفیه باید بلافاصله کلیه موجودی و دفاتر حساب و پرونده ها و اسناد شرکت را از هیئت مدیره تحویل گرفته و امور تصفیه را عهده دار شوند .تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها با رعایت ماده  ۲۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار ای که اطلاعیه ها و آگهی مربوط به شرکت در آن نقش می گردد آگهی شود. در مدت تصفیه روزنامه کثیرالانتشار ،  روزنامه های است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

ز)انحلال به حکم دادگاه

 به تجویز ماده ۲۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، در موارد دیگر به هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و در صورت صدور حکم قطعی شرکت منحل خواهد شد:

 1.   در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسانیدن شرکت، هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
 2. در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
 3.  چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به حسابهای  هر یک از سال های مالی شرکت، تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است ،  تشکیل نشده باشد.
 4.  در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت بیشتر از ۶ ماه بلاتصدی مانده باشد.
 5.  در مورد از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن بودن انجام آن طبق بند ۱ ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد.

  در مورد بندهای یکم و دوم و سوم و چهارم فوق دادگاه مکلف است بر حسب مورد به مراجع ای که طبق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند ، بدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال شرکت رفع نشود دادگاه و انحلال شرکت مطابق ماده ۲۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت می دهد.

شما در حال مطالعه مقاله =» وصول طلب از شرکت منحل شده «= میباشید.

مطالعه مطالب زیر نیز میتواند مفید باشد

لازم به یادآوری است که شرکت منحله برای عملیات تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند و شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر گردد برنامه مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت  قید شود. در تمام مدت تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تصفیه محسوب می شوند رود و اقدامات زیر را به نام شرکت انجام می دهند:

 • وصول مطالبات شرکت
 •  پرداخت بدهی های شرکت
 •  نقد کردن دارایی های شرکت
 •  طرح دعوا و طرف دعوا با فشردن از طرف شرکت، ارجاع دعوا به داوری و سازش دعوا،  دفاع و تعیین وکیل
 •  اجرای تعهدات شرکت
 •  انجام معاملات جدید و تنظیم قراردادهای جدید برای اجرای تعهدات شرکت در صورت لزوم

 تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین سهامداران در تمام مدت تصفیه امور شرکت، اختیارات مجمع عمومی چه مجمع عمومی عادی و چه مجمع عمومی فوق العاده به قوت خود باقی است و مدیران تصفیه موظف هستند  که مجمع عمومی سالیانه و مجامع عمومی دیگری که لازم باشد برای رسیدگی به حسابهای شرکت و اخذ تصمیم راجع به  گزارش‌های مدیران تصفیه یا انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و یا ناظر دعوت نمایند.

 مدیر یا مدیران تصفیه موظفند کلیه مطالبات شرکت را از اشخاص بدهکار اعم از سهامداران یا شخص ثالث وصول نمایند و در صورتی که بدهکار ای در پرداخت بدهی خود تعلل نمود ، مدیر یا مدیران تصفیه به نمایندگی از طرف شرکت درحال تصفیه با اختیاراتی که ماده ۱۲۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت به آنها  تعویض کرده است ،  از طریق اقامه دعوا در مراجع قضایی صلاحیت دار نسبت به وصول مطالبات شرکت اقدام نماید.

 مدیر یا مدیران تصفیه موظفند دارایی شرکت اعم از منقول و غیرمنقول را بفروشند و به پول نقد تبدیل نمایند. مدیر یا مدیران تصفیه مطابق ماده ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه هستند، ملزم به رعایت تشریفات مزایده نمی باشند ولی بهتر است برای حفظ منافع شرکت قبل از فروش هر مالی نظر کارشناس رسمی را  در مورد آن جلب و پس از انتشار آگهی مزایده اقدام به فروش مال مزبور بنمایند  و نمی توانند دارایی شرکت درحال تصفیه را کلاً یا بعضاً به خود یا به نزدیکان خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهند  و این قبیل نقل و انتقال به تجویز ماده ۲۱۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت باطل است.

 همچنین مدیر یا مدیران تصفیه موظفند دیون شرکت را با رعایت مقررات قانونی پرداخت نمایند.

 برابر ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت از بستانکاران و اشخاصی که علیه شرکت ادعایی دارند با انتشار سه مرتبه آگهی و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میشود، دعوت نمایند تا حداکثر مدت شش ماه از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی مزبور، به نشانی مدیر یا مدیران تصفیه مراجعه نمایند.

 با توجه به اینکه بستانکاران شرکت حامی موظفند در فرجه مقرر یعنی شش ماه از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدیر یا مدیران تصفیه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه به مدیر یا مدیران تصفیه و انقضای مدت مزبور حق مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را ندارند مگر اینکه در فرجه یادشده بالا مدیران تصفیه از فقدان دارایی شرکت آن را آگاه کرده که در این صورت با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه  نمایند. زیرا انحلال شرکت منافاتی با اعلام ورشکستگی آن از سوی دادگاه ندارد. 

سورنا ثبت

تلفن دفتر : ۰۳۵۳۷۳۳۴۹۳۴
همراه واحد ثبت برند: ۰۹۱۳۱۵۸۸۸۵۱
همراه واحد ثبت شرکت : ۰۹۱۳۲۵۶۴۹۸۳
ساعات کاری :  ۸ صبح الی ۱۶ عصر

از اینکه با مقاله « وصول طلب از شرکت منحل شده » با ما همراه بودید کمال تشکر را داریم و امیدواریم که مفید واقع شده باشد . مجتمع سورنا ثبت با بهره‌گیری از متخصصان امور ثبتی اعم از ثبت شرکت ، ثبت برند ، جست و جوی برند ،  اخذ کارت بازرگانی و فروش برند آماده ، بر اساس تکیه بر آخرین علوم کسب و کار و برندینگ ، بازاریابی و تبلیغات و همچنین علم و اطلاع از فرآیندهای قانونی و آخرین آیین نامه ها و بخشنامه های ادارات ثبت شرکتها ، سازمان ثبت علائم تجاری ، اتاق بازرگانی ، سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی ، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد. این مجتمع که با عناوین موسسه ثبت شرکت ، موسسه ثبت برند ، موسسه برندسازی ، موسسه بازاریابی و همچنین موسسه تبلیغاتی شناخته می شود ، در منطقه جغرافیایی مرکز کشور ، خدمات نوآورانه ای را پیش روی مشتریان قرار داده است ارزش‌های ما  ، تکیه به علم و فرآیندهای قانونی و ایجاد یک کسب و کار کامل به دور از حاشیه های مخرب است .در یزد ،  بسیاری از دوستان ما را به عنوان موسسه ثبت برند در یزد یا دفتر ثبت شرکت در یزد می شناسند که به صورت علمی و تخصصی به انجام خدمات ثبت شرکت در یزد ، ثبت برند در یزد ، اخذ کارت بازرگانی در یزد و فروش برند در یزد می پردازد . از مهمترین خدمت ما که با بهره گیری از وکلای تجاری یزد انجام میشود ، خدمات حقوقی و وکالت در یزد اعم از وکالت در دعاوی شرکتها و  وکالت در دعاوی تجاری   و وکالت در دعاوی حقوقی در یزد و همچنین گرفتن مشاوره از بهترین وکیل یزد در زمینه خدمات مالکیت معنوی و شرکتها و تهیه و تنظیم انواع قراردادهای تجاری زیر نظر وکیل با تجربه میباشد. مهمترین خدمت مجتمع سورنا ثبت در مبحث کسب و کار و کارآفرینی ، انجام امور مشارکت در فروش در زمینه محصولات فناوری محور ، با عنوان موسسه مشارکت در فروش سورنا می باشد. برای هرگونه سوال در مورد موضوعات فوق الذکر و مشاوره پیرامون آنها با ما تماس بگیرید

مقالات مرتبط